Bijeenkomsten

Wadvaardersdag 2024

Op 27 januari 2024 komen we weer bij elkaar; traditiegetrouw in de gastvrije Maritieme Academie in Harlingen.

Het programma ziet er zo uit (wijzigingen mogelijk)

09.30 Ontvangst, inschrijving en koffie
10.00 Opening Wadvaarders dag: Rob Leemans, voorzitter
10.05 Welkom op Maritieme Academie: Arjen Mintjes, directeur MAH
10.10 Jaarrede voorzitter
10.20 Presentatie Leo Kroon ‘Het weerbericht’
11.00 Wadvaarders trofee: terug van de Stichting Waterrecreatie Nederland
          Uitreiking: aan Jan Metselaar, haven Den Oever
11.25 Workshops in drie periodes, zodat iedereen 2 workshops kan bijwonen en lunchen
de volgende workshops staan in de planning:
     o  QuickTide, de nieuwste versie toegelicht
     o  Veiligheid met de KNRM
     o  De vuilwater en toiletten problematiek en welke regels komen er aan.
     o  Vlieland-dijk: de dijk op Vlieland wordt aangepakt, consequenties voor droogvallers
     o  Swim Way: hoe vinden vissen hun weg in/uit/naar de Waddenzee
     o  Het Duitse Wad: sinds dit jaar zijn ingrijpende nieuwe regels van kracht op het Duitse wad
     o  Een toertocht op 't Wad:  hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad,
        aanzet voor een werkgroep?
     o  De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad
11.30 Workshops 1e ronde groep 1 + lunch groep 2
12.30 Workshops 2e ronde groep 2 + lunch groep 1
13.30 Workshops 3e ronde
14.30 Opening Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders
          Rede voorzitter
          Administratieve zaken:(de vergaderstukken staan uiterlijk 2 januari op de website)
              -  Notulen vorige vergadering
              -  Jaarverslag van de vereniging
              -  Financieel jaarverslag
              -  Verslag van de kascommissie
              -  Decharge van het bestuur
              -  Benoeming nieuwe kascommissie
              - Begroting voor het jaar 2024
            Kandidaatstelling nieuwe secretaris: Michiel Firet
            Kandidaatstelling nieuwe voorzitter: Hans Danel
15.15   Aanbieding rapport werkgroep Wadvaarders-2030
            Reactie bestuur op rapport
16.15   Kalender 2024
            Afscheid bestuursleden Robbert van der Eijk en Rob Leemans
            Rondvraag
            Afscheid Johan Visser (Maritieme Academie Harlingen)
            Sluiting van de vergadering
17.30   Napraten met een hapje en een drankje
18.00   Buffet
19.30   Einde WV-dag

Workshops en werkgroepen

korte omschrijving workshops en lezingen

Werken met NAP en een beetje QuickTide en Nautin
QuickTide en Nautin zijn bij de meeste wadvaarders bekend, maar wie weet nog hoe je eenvoudig met werken met de NAP diepte gegevens.
Daarom gaat Wim Blankenstijn nu eens niet over weer een nieuwe versie Quicktide praten, maar over het hoe van N.A.P. gegegevsn en hoe je er je voordeel mee kunt doen op het Wad


Nieuwe regelgeving Duitse Wad
Het Federale Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de watersport in de Duitse Waddenzee verder aan banden leggen. Milieuorganisaties en het bestuur van de nationale parken dringen al lange tijd aan op een verbod op watersporten in de Waddenzee.
De nieuwe vaarverordening in in april 2023 vankracht geworden. De beschermde gebieden worden daardoor enorm uitbreid en ook de wel toegankelijke gebieden worden sterk beperkt. De mogelijkheden om te ankeren en droog te vallen zijn sterk beperkt. Peter Renken van Soltwaters laat zien wat de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden op het Duitse Wad zijn.

Dries Hof (Boskalis) over werkzaamheden dijk Vlieland en alternatieven voor droogvallen ter plaatse

Tochtvoorbereiding en vaarcalamiteiten in combinatie met KNRM, gericht op varen op het Wad. "Als alles uitvalt"

Vuilwaterhandeling aan boord op het Wad en verschil tussen zoet en zout, wel en geen stroming

Swimway. Volgen van gezenderde vissen in de Waddenzee (Heleen Jansen)

Hoe gedraag je je op het Wad? Wat kan wel en wat moet je niet doen (Erecode)

Organiseren van een toertocht op het Wad

Vaarsimulator Specifiek voor de jeugd

 

 korte omschrijving werkgroepen

Binnen de Wadvaarders bestaan 13 werkgroepen. Sommige zijn heel actief en merk je als lid meermalen in het jaar dat ze bestaan, zoals de redactie, andere komen alleen tot leven in speciale gevallen, zoals bij een lustrum (pas weer in 2025).
Overzicht van de werkgroepen in alfabetische volgorde. De samenstelling van de werkgroepen wisselt afhankelijk van de onderwerpen. Wil je meer van een werkgroep weten of wil je er bij aansluiten, neem dan contact op met de secretaris.


Aanlegfaciliteiten en havens
Leden van de werkgroep houden zich deels beroepsmatig, deels als belanghebbende wadvaarder bezig met het bevorderen en onderhouden van goede havenfaciliteiten, bijv. als het gaat om het toegankelijk houden, bij verbouwingsplannen van waddenhavens of het ondersteunen van aanlegmogelijkheden bij de Afsluitdijk.

Betonning
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhoud van de betonning op de Waddenzee. Minimaal één keer per jaar is er overleg tussen RWS en de recreatievaart over de betonning op de Waddenzee, de mogelijkheid van virtuele betonning, e.d. Er is een nauwe relatie met Nautin.

Internationale samenwerking
In het trilaterale overleg met de Duitse en Deense organisaties vertegenwoordigt de ver. Wadvaarders de Nederlandse vaarrecreatie en onderhoudt goede contacten met de zusterorganisaties in Duitsland en Denemarken.

Ledenwerving
Door corona zijn er de afgelopen tijd geen beurzen geweest maar samen met Nautin staan de wadvaarders op beurzen als Boot Holland en de beurzen in Den Helder en Duitsland. De havens rond de Waddenzee worden bevoorraad met folders, nummers van Wadvaarders Berichten en van gratis overzichtskaarten van het internationale waddengebied.

Lustrum
Elke 5 jaar wordt het lustrum gevierd, de laatste keer in 2020 het 30-jarig bestaan op Schiermonnikoog. Normaal vindt de Wadvaardersdag plaats in de Maritieme Academie in Harlingen, als het ware onze thuishaven, maar eens in de 5 jaar wijken we voor het lustrum een heel weekend uit naar een van de Waddeneilanden en wordt een speciaal programma bedacht en voorbereid.

Onderzoek
Bewegingsbeperkende beheermaatregelen moeten feitelijk worden ondersteund met wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld waar en wanneer zijn afsluitingen gerechtvaardigd en waar en wanneer niet. Waar nodig dragen we informatie aan om aanpassing van maatregelen te bepleiten of juist om ongunstige plannen te voorkomen. Periodiek wordt middels enquêtes onderzocht wat wadvaarders vinden van onderwerpen die met (varen op) de Waddenzee samenhangen.

Platform Waterrecreatie
Verschillende wadvaarders doen mee in werkgroepen van het landelijke Platform Waterrecreatie over o.a. veiligheid, duurzaamheid en energietransitie en dragen zo hun steentje bij aan het ontwikkelen van meer realistische regels dan aangedragen door typische landmensen bij de overheid.

Redactie
Van het redactieteam merk je als lid mogelijk het meest via de BaW nieuwsbrieven, de Wadvaarders Berichten in voor- en najaar, en de informatie op de website wadvaarders.nl. De redactie opereert onafhankelijk van het bestuur.

Schoner Wad
Wadvaarders nemen deel aan nationale en internationale activiteiten om de Waddenzee schoon te krijgen en te houden, zoals de jaarlijkse schoonmaakacties CleanUp in Duitsland en de World Clean-Up Day 18 september 2021. De wadvaarderstas om op jouw tochten met plastic en andere troep van het Wad te vullen en zo het Wad schoon te houden, is via de website te bestellen en op de wadvaardersdag te koop.

Startersondersteuning
De afgelopen coronajaren zijn veel nieuwe recreatievaarders lid geworden van de Wadvaarders. Ongetwijfeld zitten daar de nodige mensen bij die voor het eerst of met weinig ervaring het Wad op willen gaan. Zo'n 20 ervaren wadvaarders staan klaar en zijn bereid om je te helpen bij de voorbereiding van je tochten op het Wad. Maak er gebruik van!

Veiligheid
Omstandigheden kunnen op het Wad nog een stuk ingewikkelder zijn en om meer voorzieningen, voorbereiding en kennis van zaken vragen dan varen op een rustig Fries meer. De Wadvaarders nemen deel aan de landelijke werkgroep Veiligheid en Gedrag. De slogan "Vrij en verantwoord varen" slaat niet alleen op zorg voor het Wad maar ook op zorg voor de ander en jezelf.

Wadvaarderskalender
Elk jaar verschijnt de wadvaarderskalender met foto's van leden en de getijdengegevens van Harlingen of Lauwersoog. De kalender is gratis te downloaden van de website en misschien liggen er nog een aantal gedrukte exemplaren op de wadvaardersdag. Eind van het jaar worden leden weer gevraagd om hun mooiste waddenfoto's voor de kalender in te sturen.

Website
De website is in feite het virtuele kantoor van de Wadvaarders: de ledenadministratie en de financiële administratie zijn er ondergebracht en in professionele handen van het administratiekantoor. De basisstructuur en onderhoudstools worden ook professioneel beheerd. De feitelijke indeling en invulling en het onderhoud daarvan wordt door onze eigen webbeheerders gedaan en geven zo redactie, bestuur en jou als lid de mogelijkheid inhoud te geven aan de website.

 

Verslag Wadvaarders 2023

vereniging Wadvaarders
Jaarverslag 2023

Bij het einde van het verenigingsjaar op 30 november 2022 telde de vereniging Wadvaarders 2189 leden, op 30 november 2023 nog 2362, een groei met 73 (3%). Na de onstuimige groei van de afgelopen jaren zet de afvlakking van de groei van het ledenaantal door; de afgelopen 5 jaar groeide de vereniging gemiddeld met ca 15% met een top van 21% in het coronajaar 2020, vorig jaar nog met rum 7%.
De gemiddelde leeftijd van de leden is 60,7 jaar, het jongste lid is 25 jaar, het oudste is 93 jaar.

Verenigingsactiviteiten
Het jaar 2023 begon met de goed bezochte wadvaardersdag op 28 januari in onze zo vertrouwde Maritieme Academie in Harlingen. Met meer dan 200 deelnemers was het dringen in de aula voor een plekje. 's Ochtends was het programma met o.a. een interessante lezing van Jelmer Cleveringa over de morfologie van de Waddenzee, het terugbrengen van de wisseltrofee door Karin Scholte van het haventje van Cockdorp en de uitreiking aan Marleen Maarleveld van de Stichting Waterrecreatie Nederland.
Het tussenprogramma tot aan de ledenvergadering bestond uit workshops en lezingen in de verschillende leslokalen van de Academie, met als onderwerpen QuickTide, onbetonde routes, het Duitse Wad, Varen op radar, De vernieuwde Afsluitdijk, Dark Sky, Holwerd aan Zee, Energietransitie en Wat doen de Wadvaarders in 2030.
Na een ruim aangeklede broodmaaltijd als lunch verliep de algemene ledenvergadering weer vlot met naast de gebruikelijke vergaderstukken een overzicht van de verschillende externe werkgroepen bij Waterrecreatie Nederland over antifouling, energietransitie, vuilwater, veiligheid, en registratie (zie notulen).
Voor voorzitter Rob Leemans liep zijn tweede termijn als bestuurslid af en hij werd unaniem voor zijn derde en laatste termijn herkozen.
Na de borrel werd de dag afgesloten voor ca 100 deelnemers met een warm buffet.

Op de beurzen Boot Holland in Leeuwarden (8-12 maart) en de Schepenbeurs in de haven van Den Helder (10-12 november) hadden we weer als Wadvaarders samen met Nautin en Scheepswijs een stand, waarvoor weer veel belangstelling was en de oude Berichten en overzichtskaarten van het Nederlandse en Duitse wad gretig aftrek vonden.
Ook voor het waddenspel van lid Dolf Siere was veel belangstelling.
Zaterdagmiddag 11 november 2023 vond met ruim 60 deelnemers de herfstbijeenkomst plaats in Lelystad. Na een lezing van Frank Zanderink van Stichting Vinvis over de kleinere walvissoorten die je ook in de Waddenzee kunt tegenkomen presenteerde de werkgroep 2030 hun conceptadvies aan het bestuur over het te voeren beleid voor de komende jaren.

Communicatie en PR
In mei en november zijn de nummers 113 en 114 van Wadvaarders Berichten uitgebracht en 13 keer is via e-mail de nieuwsbrief Berichten aan Wadvaarders (BaW) rondgestuurd.
Zowel Berichten als de digitale BaW's worden door leden en niet-leden veel gelezen en hoog gewaardeerd.
Het magazine Berichten doet prima dienst bij de ledenwerving en bij de verspreiding van de vaarfilosofie van de Wadvaarders. De stapels die bij de jachthavens op de eilanden zijn neer gelegd vinden elk jaar gretig aftrek. Met de BaW's zijn de leden op de hoogte gebracht van wat er rond het Wad gebeurt, van nieuwe artikelen op de website wadvaarders.nl en aankondigingen van bijeenkomsten. Helaas is het e-mailadres van ca 20 leden nog steeds niet bekend bij de administratie en blijven deze leden daardoor van dit nieuws verstoken.
De website heeft dagelijks tussen 200 en 225 unieke bezoekers die gezamenlijk per uur 20 tot 70 pagina's bekijken. Steeds meer leden ontdekken dat zij zelf mutaties kunnen aanbrengen In de ledenadministratie. Per maand heeft de website ca 2400 unieke bezoekers.

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
Naast de verenigingsactiviteiten die plaatsvonden, waren achter de schermen bestuursleden en leden van de werkgroepen actief bij tal van bijeenkomsten. Daarbij kwam een scala aan onderwerpen betreffende het Waddengebied aan de orde. Voorzitter Rob Leemans zit namens de hele recreatie in het Omgevingsberaad Waddenzee (OBW). Het OBW adviseert de ministers die zitting hebben in het Bestuurlijk Overleg Waddenzee (BOW). Diverse leden zijn actief binnen verschillende werkgroepen van onze vereniging en/of andere recreatie-organisaties zoals Netwerk waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.
Internationaal heeft vaarrecreatie via het samenwerkingsverbond TWSSA met de Duitse en Deense zusterorganisaties in de persoon van Pieter van Kuppenveld een stem in het internationale beleid en beheer door deelname aan het Wadden Sea Forum dat als adviesorgaan optreedt naar de internationale beleid- en beheerorganisatie Wadden Sea Board dat in Wilhelmshaven is gevestigd.
Met Rijkswaterstaat, ministerie LNV, en andere overheden en organisaties als de Waddenvereniging lopen overleggen om tot gezamenlijk afstemming te komen waar het gaat om haven- en sluisfaciliteiten, adequate betonning, maatwerk m.b.t. afsluitingen en regelgeving.

Op de wadvaardersdag in januari 2023 is een werkgroep 2030 gevormd om een analyse te maken van de bedreigingen en kansen voor de vereniging en dit heeft geresulteerd in een advies aan het bestuur over het beleid en de aanpak voor de komende jaren. In december is het advies met het bestuur doorgenomen. Op de ledenvergadering van 27 januari 2024 zal het advies aan de leden gepresenteerd en besproken worden.

2 januari 2023
Robbert van der Eijk,
secretaris Wadvaarders

Notulen Wadvaardersdag 2023

Notulen Algemene Jaarvergadering
Vereniging Wadvaarders 28 januari 2023

Inleiding
Wadvaardersdag 2023 heeft plaats gevonden in de Maritieme Academie Harlingen op 28 januari
Ca 200 leden en gasten waren in de Academie aanwezig en daarnaast hebben ca 20 leden ingelogd om online de Wadvaardersdag mee te maken.

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2023
1. Opening, vaststelling van de agenda
Klokslag 14.00 uur opende voorzitter Rob Leemans de algemene ledenvergadering voor een nog steeds goed gevulde zaal.

2. Mededelingen
Er waren geen mededelingen

3.Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter Rob Leemans
Rob is naar het afscheid van Lutz Jacobi als voorzitter Waddenvereniging geweest en heeft haar een wadvaarders plaquette gegeven als waardering voor de betekenis die zij voor ons binnen de Waddenvereniging heeft gehad.
Al enige jaren wordt er nagedacht over een andere procedure voor het afsluiten van stukken van de Waddenzee, de zgn. art 2.5 gebieden. Het overleg is nog gaande en wij zijn er als verenging bij betrokken.
De Erecode is na wat omzwervingen bij de Beheerautoriteit Waddenzee terecht gekomen en zij dienen zorg te dragen voor de verspreiding er van.
We hebben betonningsoverleg met Rijkswaterstaat over handhaving en bijplaatsen van nieuwe tonnen.
Er is een actiefonds opgericht om speciale projecten t.b.v. de wadvaarders te financieren.
Menno Buiskool en Mathijs Jongepier houden zich bezig met het opzetten van een jongerenprogramma.

4. Ingekomen stukken
Er waren geen mededelingen

5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2022
Het verslag is zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

6. Jaarverslag 2022
De secretaris wijst op de verjonging van de vereniging: de gemiddelde leeftijd is nu 60 jaar. Het verslag is zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

7. Financieel verslag over 2022
Penningmeester Peter Doting geeft aan dat 2022 financieel positief is afgesloten met een overschot van ca €7.000,-.
Het eigen vermogen is gegroeid tot €76.000 en met de reserves is het werkkapitaal €97.000,-.
Corona heeft enerzijds een toevloed van leden tot gevolg gehad en anderzijds een vermindering van de kosten veroorzaakt omdat tal van activiteiten niet mogelijk waren. Peter gaat in op het instellen van het actiefonds van €10.000,- als een inspanningsverplichting om onze doelen te realiseren. De vergadering besluit het budget voor het actiefond te verhogen tot €20.000,-
Pieter van Kuppenveld vraagt of het nog nodig is om het boekjaar op 30 november te laten eindigen of ook dat het ook op 31 december kan eindigen. De penningmeester vindt het prettiger om het zo te houden omdat dan ook de kascommissie de tijd heeft de boekhouding te controleren voor de ledenvergadering en verschuiven naar 31 december levert verder ook geen voordeel op.

8. Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Lidia de Ruijter en Gerrit Arkesteijn heeft na controle kunnen vaststellen dat de financiën op orde zijn en dat alles na behoren is vastgelegd.

9. Bestuur vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering verleent op advies van de kascommissie het bestuur decharge.

10. Benoeming nieuw lid van de Kascommissie
Gerrit Arkesteijn treedt af, Lydia de Ruijter blijft lid en Maarten IngenHousz treedt toe en Willem Terwisscha van Scheltinga wordt het nieuwe reservelid van de commissie.

11. Begroting 2023
Toelichting van Peter Doting: de begroting is gebaseerd op het ledenaantal eind november en de aanname dat het ledenaantal ongeveer constant blijft.
Het instellen van het actiefonds is al genoemd.
De vergadering is akkoord met de begroting.

12. Externe contacten
Rob Leemans geeft een kort overzicht van de gremia waar we als Wadvaarders deel van uitmaken, direct met betrekking tot de Waddenzee: structureel o.a. OBW (Omgevingsberaad Waddenzee dat de minister van LNV en I&W adviseert), het TOBW (voorbereiding OBW) en het VVW (Verbond Vaarrecreatie Wadden).
Deze ledenvergadering wordt nader aandacht besteed aan de externe werkgroepen binnen het Netwerk Waterrecreatie Nederland.
Bert Jongepier geeft een overzicht van de netwerk werkgroepen, waarna achtereenvolgens Peter Bakker over de antifouling, Eiland Jacobs over vuilwaterlozing, Maarten Snel over de werkgroep veiligheid, Gerard van Dorp over registratie en Bert Jongepier over de werkgroep energietransitie verslag deden van de voortgang in de desbetreffende werkgroepen. De werkgroepen zijn broedplaatsen voor de besluitvorming rond de thema's die weliswaar landelijk uitwerken, maar ook hun repercussies zullen hebben voor ons varen op de Waddenzee. Als wadvaarders willen wij daarbij betrokken zijn zodat wij niet achteraf geconfronteerd worden met maatregelen en regels die het varen kunnen hinderen en we bijtijds willen kunnen bijsturen ("Je kunt beter voor de kudde uitlopen dan achteraan in de stront lopen"). De inhoud van de verschillende voordrachten zijn boeiend genoeg om nog eens te bekijken. De overheersende boodschap is dat de overheid veel stuurt zonder over de noodzakelijk kennis van zaken te beschikken en zonder zicht te hebben op uitvoerbaarheid en dat de besluitvorming traag is. Alleen ten aanzien van de energietransitie tekenen zich ontwikkelingen af.

13. presentatie werkgroep 2030
Bertien Broekhans deed kort verslag van de uitkomst van de werkgroep die zich heeft gebogen over het beleid voor de komende jaren tot 2030 en nodigt iedereen uit om mee te denken in deze werkgroep zodat we over een jaar met een toekomstplan kunnen komen.

14. wadvaarderskalender
Maarten Snel presenteert de nieuwe wadvaarderskalender. Het is de enige jaarkalender waarop de hoog- en laagwatertijden van Harlingen of Lauwersoog vermeld staan en die 13 maanden omvat, namelijk ook van januari 2024. De beide varianten van de kalender zijn te downloaden van de website.

15. herbenoemen van Rob Leemans als voorzitter
De driejaarlijkse benoemingtermijn van Rob Leemans loopt af maar hij wordt met algemene stemmen herkozen voor de volgende termijn van drie jaar. De secretaris wijst er op dat in januari 2024 zijn termijn van 9 jaar ten einde loopt en dat het praktisch zou zijn als er voor die tijd al iemand is die als opvolger enige tijd in het bestuur kan meedraaien om de overgang soepel te laten verlopen.

16. Rondvraag
Gerard van Dorp, verantwoordelijk voor de stand op de beurzen doet een oproep voor bemensing van de komende beurs Boot Holland in maart in Leeuwarden.
Wim Blankenstijn deelt mee dat de website Nautin.nl één dag uit de lucht zal zijn voor onderhoud.
Pieter van Kuppenveld wijst op een artikel in het blad van de Waddenvereniging dat zij bepleiten om 30% van de Waddenzee af te sluiten en vraagt naar het standpunt van de Wadvaarders hierover. Voorzitter Leemans heeft al voor op korte termijn al een afspraak met de nieuwe voorzitter van de Waddenverenging in de planning, waarbij verschillende zaken die beide verengingen raken naast elkaar worden gelegd met het doel tot goede afstemming te komen. 30% afsluiting mag niet ten koste gaan van ons varen en ook de Waddenvereniging zal dat in hun uitingen moeten uitdragen.

17. De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Robbert van der Eijk, secretaris Wadvaarders